Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   NWC46E     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015Nghị định 30/2015/NĐ-CP ngày 17/03/2015 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư. >> Download
Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015Thông tư 04/2015/TT-NHNN này 31/03/2015 quy định về quỹ tín dụng nhân dân. >> Download
Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006Thông tư 32/2006/TT-BNN ngày 08/05/2006 của Bộ Nông nghiệp hướng dẫn việc thực hiện Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ "Quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các đại lý, mua, bán, gia công..." >> Download
Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006Thông tư 10/2006/TT-BTM ngày 01/06/2006 của Bộ Thương mại sửa đổi, bổ sung Thông tư 08/2006/TT-BTM về việc hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu... >> Download
Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006Thông tư 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại. >> Download
Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006Thông tư 08/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn cách xác định xuất xứ đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có xuất xứ không thuần tuý theo Nghị định số 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ... >> Download
Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006Thông tư 07/2006/TT-BTM ngày 17/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn thủ tục cấp và quản lý việc cấp giấy chứng nhận xuất xứ theo Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/2/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006 Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006Thông tư 06/2006/TT-BTM ngày 11/04/2006 của Bộ  Thương mại hướng dẫn về thủ tục đăng ký dấu nghiệp vụ của thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. >> Download
Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006Thông tư 04/2006/TT-BTM ngày 06/04/2006 của Bộ Thương mại hướng dẫn một số nội dung quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế... >> Download
Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006Nghị định 37/2006/NĐ-CP ngày 04/04/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về họat động xúc tiến thương mại. >> Download
Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006Nghị định 35/2006/NĐ-CP ngày 31/03/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động nhượng quyền thương mại. >> Download
Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006Nghị định 20/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về kinh doanh dịch vụ giám định thương mại. >> Download
Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006Nghị định 19/2006/NĐ-CP ngày 20/02/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về xuất xứ hàng hóa. >> Download
Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006Nghị định 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về họat động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá cảng hàng hóa với nước ngoài. >> Download
Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015Nghị định 22/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group