Văn bản pháp luật Kinh tế và Đầu tư

Họ tên       
Email     
Mã bảo vệ   1K8VAM     
 

Các mẫu văn bản khác

Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005 Nghị định 146/2005/NĐ-CP ngày 23/11/2005Nghị định 146/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 23/11/2005 về chế độ tài chính đối với các tổ chức tín dụng. >> Download
Thông tư 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 Thông tư 189/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014Thông tư 189/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ngày 11/12/2014 quy định lãi suất cho vay tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước và mức chênh lệch lãi suất được tính hỗ trợ sau đầu tư. >> Download
Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Thông tư 39/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014Thông tư 39/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ngày 11/12/2014 hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán. >> Download
Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014 Thông tư 40/2014/TT-NHNN ngày 11/12/2014Thông tư 40/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 11/12/2014 hướng dẫn việc ký quỹ và quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động. >> Download
Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014. >> Download
Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012 Thông tư 21/2012/TT-NHNN ngày 18/6/2012Thông tư 21/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước ban hành ngày 18/6/2012 quy định về hoạt động cho vay, đi vay; mua, bán có kỳ hạn giấy tờ có giá giữa các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010 Thông tư 12/2010/TT-NHNN ngày 14/4/2010Thông tư 12/2010/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 14/4/2010 hướng dẫn tổ chức tín dụng cho vay bằng đồng Việt Nam đối với khách hàng theo lãi suất thỏa thuận. >> Download
Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013 Thông tư 05/2013/TT-BTC ngày 09/01/2013Thông tư 05/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 09/01/2013 hướng dẫn chế độ tài chính đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài. >> Download
Luật Đầu tư 2014 Luật Đầu tư 2014Luật Đầu tư 2014 số 67/2014/QH13. >> Download
Luật Kinh doanh bất động sản 2014 Luật Kinh doanh bất động sản 2014Luật Kinh doanh bất động sản 2014 số 66/2014/QH13. >> Download
Luật Doanh nghiệp 2014 Luật Doanh nghiệp 2014Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13. >> Download
Thông tư 38/2014/TT-NHNN ngày 8/12/2014 Thông tư 38/2014/TT-NHNN ngày 8/12/2014Thông tư 38/2014/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 8/12/2014 quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục chấp thuận việc nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần của tổ chức tín dụng Việt Nam. >> Download
Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 15/10/2009 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. >> Download
Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 Nghị định 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 05/5/2008 hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng. >> Download
Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 Quyết định 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008Quyết định 39/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành ngày 14/3/2008 về quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng Ngân sách Nhà nước. >> Download
Trang: 1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Danh mục biểu mẫu

Hỗ trợ trực tuyến

Tel: 04 3724 6666;  Mobile: 090 574 6666

Luật sư tư vấn Luật sư tư vấn

Hslaws group